Ledenpagina

Deze pagina geeft meer achtergronden en informatie over de KNNV Deventer specifiek bedoeld voor de leden.

KNNV Beleid omgangsregels, werkwijze vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

In oktober 2019 is in het Landelijk Bestuur het beleid omtrent omgangsregels, vertrouwenspersonen en een klachtenprocedure vastgesteld. Dit naar aanleiding van een vraag in de Beleidsraad en een uitwerking van deze drie onderwerpen.
Omdat er binnen de KNNV geen activiteiten zijn waarbij sprake is van langdurige relaties met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen, is aan het LB geadviseerd om geen gedragscode af te spreken maar ons te beperken tot het afspreken van omgangsregels.
Het beleid en een toelichting op de totstandkoming staan in het document KNNV-Beleid-omgangsvormen-werkwijze-vertrouwenspersonen-en-klachtenprocedure_dec2019.

Contributie

De KNNV Deventer is voor een groot deel afhankelijk van uw contributie, o.a. voor het organiseren van lezingen, zaalhuur enzovoorts. Het verzoek is deze in januari over te maken aan de penningmeester. Dat kan door de contributie van €30,- (€13.75 voor huisgenootleden) over te maken op NL62 TRIO 0786 7104 38 ten name van KNNV Deventer onder vermelding van ‘contributie 2024’. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de penningmeester.

Statuten en huishoudelijk regelement

De volgende documenten zijn specifiek voor de KNNV Deventer: